Sposób zarządzania strategicznego - OKR

OKR (Objectives and Key Results) to sposób zarządzania strategicznego, który służy do ustalania celów i monitorowania postępów w organizacji. OKR składa się z dwóch elementów:

 1. Cele (Objectives): Cele są wyraźnymi, ambitnymi i mierzalnymi oświadczeniami dotyczącymi pożądanych rezultatów lub osiągnięć. Sformułowane cele powinny być inspirujące i wskazywać ogólny kierunek działania.

 2. Kluczowe wyniki (Key Results): Kluczowe wyniki są konkretymi wskaźnikami lub metrykami, które określają, jak zostaną zmierzone postępy w realizacji celów. Są to konkretne i mierzalne cele pośrednie, które można osiągnąć, prowadząc do ostatecznych rezultatów.

Metodologia OKR opiera się na zasadzie celów "odgórnego" i "odnóg" (top-down i bottom-up). Organizacja określa cele strategiczne na najwyższym poziomie, a następnie zespoły i jednostki na niższych poziomach opracowują swoje cele i kluczowe wyniki, które przyczyniają się do osiągnięcia celów organizacyjnych.

OKR ma kilka głównych korzyści:

 • Jasność i czytelność celów: OKR pomaga w skoncentrowaniu się na kluczowych celach i uniknięciu rozproszenia uwagi. Wyraźne cele motywują pracowników i zespoły do skupienia się na najważniejszych inicjatywach.

 • Transparentność i kaskadowość: OKR zapewnia przejrzystość i zrozumienie celów na wszystkich poziomach organizacji. Cele i kluczowe wyniki są często udostępniane publicznie, co pozwala na lepszą współpracę, koordynację i zrozumienie wspólnych celów.

 • Adaptacyjność i elastyczność: Metodologia OKR jest elastyczna i umożliwia dostosowanie celów i kluczowych wyników w miarę zmieniających się warunków rynkowych i organizacyjnych. W trakcie cyklu OKR możliwe jest dostosowanie priorytetów i celów, co sprzyja szybkiemu reagowaniu na zmiany.

 • Pomiary postępów: OKR opiera się na mierzeniu postępów za pomocą konkretnych wskaźników. To umożliwia śledzenie wyników, ocenę osiągnięć i identyfikację obszarów, które wymagają dodatkowej uwagi.

Metodologia OKR znalazła zastosowanie w wielu firmach technologicznych i organizacjach, takich jak Google, Intel czy LinkedIn.

OKR jest szeroko stosowana jako narzędzie zarządzania strategicznego, które pomaga w skutecznym ustalaniu celów i realizacji strategii.

Sposób implementacji OKR

Implementacja OKR w małych i średnich przedsiębiorstwach może być realizowana zgodnie z następującymi krokami:

 1. Wybór strategicznych obszarów: Wybranym obszarem strategicznym może być zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

 2. Określenie celu strategicznego: Cel strategiczny może brzmieć: Zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 20% w ciągu następnych 6 miesięcy.

 3. Formułowanie kluczowych wyników:

  • KW1: Zwiększenie liczby nowych klientów o 15% w ciągu następnych 6 miesięcy.
  • KW2: Zwiększenie średniej wartości zamówienia o 10% w ciągu następnych 6 miesięcy.
  • KW3: Zwiększenie współczynnika konwersji o 5% w ciągu następnych 6 miesięcy.
 4. Rozpowszechnienie OKR na różnych poziomy w organizacji:

  • Na poziomie zespołu sprzedaży: Cele i kluczowe wyniki zostaną przypisane do zespołu sprzedaży. Zespół może ustalić własne cele i kluczowe wyniki na podstawie celu strategicznego. Na przykład, zespół może mieć cel związany z wypracowaniem większej liczby leadów lub zwiększeniem liczby umów podpisanych z klientami.
  • Na poziomie indywidualnym: Każdy członek zespołu sprzedaży może mieć przypisane indywidualne cele i kluczowe wyniki związane z ich rolą i odpowiedzialnościami. Przykładowe cele indywidualne mogą obejmować zwiększenie liczby odwiedzin klientów, utrzymanie wysokiej jakości obsługi klienta lub zdobycie dodatkowych umów od istniejących klientów.
 5. Monitorowanie i śledzenie postępów: Regularne spotkania zespołowe i indywidualne są ważne dla monitorowania postępów w realizacji celów i kluczowych wyników. Na tych spotkaniach można dyskutować o postępach, przeszkodach i wprowadzać korekty w strategii, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 6. Analiza rezultatów i ocena skuteczności: Po zakończeniu 6-miesięcznego okresu OKR przeprowadź analizę rezultatów. Porównaj osiągnięte wyniki z założonymi kluczowymi wynikami. Zidentyfikuj czynniki, które przyczyniły się do sukcesu lub ograniczyły osiągnięcie celów. Na podstawie tej analizy można dostosować cele i kluczowe wyniki na kolejny okres OKR.

Ważne jest, aby wdrożenie OKR było powiązane z otwartą komunikacją, zaangażowaniem pracowników i współpracą między zespołami a cele były realistyczne i dostosowane do możliwości przedsiębiorstwa.

Powiązane artykuły

Metoda lean w przedsiębiorstwach

Skoncentrowana na eliminowaniu marnotrawstwa, zwiększaniu efektywności i priorytetowaniu wartości dla klienta, metoda Lean przekroczyła swoje korzenie, stając się filozofią kierującą różnorodnymi branżami, napędzając innowacje, adaptacyjność i zrównoważony wzrost.

Czytaj dalej ...